Årsmöte 2019

Scampiförbundet kallar till årsmöte söndagen 31 mars 2019, klockan 19.00.

Mötet kommer att hållas som videokonferens på nätet.

Anslut till videokonferensen

Mötet hålls med Googles konferenstjänst ”Meet”.

Om du använder dator så räcker det med att du från webbläsaren går till https://meet.google.com/cqo-gatx-rwi.

På mobil/platta blir ska du först installera en app:

Sedan går du till https://meet.google.com/cqo-gatx-rwi.

Möteshandlingar

Den hör webbsidan kommer kompletteras med alla möteshandlingar i dagordningen nedan.

Om du som medlem har en motion till årsmötet, mejla den till info@scampiforbundet.se senast lördag 23 mars.

Dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
  • Stadgarna: ”… före mars månads utgång … skriftligt eller via e-post senast två veckor före …”
  • Kallelse via mejl skickades … mars via mejl.
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande för mötet (förslag: Anders Nyberg) och sekreterare för mötet (förslag: Stefan Pettersson).
 6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2018
  1. Årsberättelse 2018 (pdf).
  2. Resultatrapport, 2018-01-01–2018-12-31 (pdf).
  3. Balansrapport, 2018-01-01–2018-12-31 (pdf).
  4. Beslut om hantering av årets resultat (ajourneras till efter revisionsrapport).
 8. Föredragning av revsionsrapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
  • Inga propositioner från styrelsen.
  • Inga motioner från medlemmar.
 11. Beslut om budget och avgifter
  • Förslag: Oförändrad medlemsavgift 200 kronor år 2020.
  • Scampiförbundets budget 2019.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
  • Tre till sju ledamöter.
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 17. Information från styrelsen
 18. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 19. Årsmötet avslutas

(Föredragande inom parentes)


Referensmaterial

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top