Årsmöte 2018

Årsmötet för 2018 hölls på nätet, som videokonferens.

Det var sedvanliga rutinfrågor. En ny styrelse har valts.

Styrelsen består efter mötet av ordförande Anders Nyberg (Tollarp) och ledamöterna Ola Gustafsson (Norrköping), Patrik Lindqvist (Norrtälje) och Stefan Pettersson (Ekerö). Styrelsen är när detta skrivs (2018-03-31) ännu inte konstituerad så rollfördelningen inom styrelsen är inte klar.

Årsmötesprotokoll

Bilagor:

 1. Verksamhetsberättelse 2018 (rev C)
 2. Resultaträkning 2017
 3. Balansrapport 2017
 4. Revisionsrapport för Scampiförbundet 2017
 5. Scampiforbundets budget 2018

Dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
  • Stadgarna: ”… före mars månads utgång … skriftligt eller via e-post senast två veckor före …”
  • Kallelse via mejl skickades 17 mars via mejl.
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande för mötet (förslag: Anders Nyberg) och sekreterare för mötet (förslag: Stefan Pettersson).
 6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2017
 8. Föredragning av revsionsrapport (Stefan S, revisor),
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
  • Inga propositioner eller motioner har inkommit.
 11. Beslut om budget och avgifter
 12. Val av ordförande
  • Valberedningens förslag: ……………………………….
 13. Val av övriga ledamöter
  • Valberedningens förslag, tre till sju ledamöter.
 14. Val av revisor
  • Valberedningens förslag: …
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 17. Information från styrelsen
 18. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 19. Årsmötet avslutas

(Föredragande inom parantes)


Referensmaterial


Delta i årsmötet på distans

De senaste åren har antalet deltagare på årsmötet varit ganska lågt. Styrelsen är utspridd över Luleå, Tollarp och kranskommuner kring Stockholm, valberedningen finns i Kalmar. Sedan 2014 har det varit möjligt att vara med på distans. Styrelsen anser att distansmöte ger fler möjlighet att delta än ett fysiskt möte.

Vi använder en gratis videolösning som heter Jitsi Meet. Enklast är att du använder mobil eller surfplatta med hörlurar.

Förbered dig genom att ladda ned en mobilapp:

Du kan också använda dator med webbkamera. Men snälla: Använd hörlurar, det kan bli massa oljud för alla annars.

 • Sitt gärna så att ditt ansikte är belyst så att vi ser varandra.
 • Använd headset/hörlurar.
 • Ingen inloggning behövs. Du kan ansluta i förväg för att se så att det funkar.
 • På dator, starta appen. Ange mötesrum Scampi2018 (versal begynnelsebokstav, inget mellanslag).
 • På dator, gå till: https://meet.jit.si/Scampi2018. (En del äldre webbläsarmodeller kan ha problem, se nedan.)
 • När du inte pratar: Stäng av (mute) din mikrofon. Det kan bli lite störigt om man hör allas harklingar och prassel.

Vilka webbläsare funkar?

Videokonferensplattformen funkar på de vanligaste och nyaste versionerna av webbläsare. Bilden visar vilka versioner som funkar (gröna) eller inte (röda). Bilden kommer från webbplatsen ”Can I use?”.

Seglar Scampi 5213 Vindil. Hemmahamnar: Björkviks BK  och Stockholms SS. Styrelseledamot i Scampiförbundet. Älskar skärgårdsnavigation, nattsegling och Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar.

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top