Stadgar för Scampiförbundet

 § 1 Ändamål

Klubbens ändamål är:

 • att vara en ideell förening
 • att stärka identiteten för Scampi
 • att vara ett forum för erfarenhetsutbyten klubbmedlemmar emellan
 • att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap
 • att vara rådgivande organ och remissinstans för myndigheter och organisationer

 

§ 2 Medlemskap

§ 2:1 Medlemskap kan vinnas av i första ägare till Scampi. Övrigt medlemskap regleras i varje enskilt fall.

§ 2:2 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan

§ 2:3 Medlemskapet är personligt

§ 2:4 Medlem som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligt anmäla till styrelsen.
Medlem som säljer båt under verksamhetsåret befrias inte från medlemsavgift.

§ 2:5 Medlem ska erlägga fastställda avgifter inom en månad efter avisering. Styrelsen kan efter skriftlig begäran från medlem, av särskilda skäl, medge uppskov med betalning.

§ 2:6 Till hedersmedlem kallas medlem på förslag av styrelsen eller medlem och beslutas vid årsmöte. Till hedersmedlem kvalificerar sig medlem vilkens varaktiga anknytning till klubben är önskvärd till följd av dennes allmänna insatser eller verksamhet. Kallad hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 3 Medlems skyldighet

§ 3:1 Avgifter, som beslutats av årsmötet, erläggs och fullgörs enligt styrelsens anvisningar.

§ 3:2 Medlem är skyldig att utan uppmaning eller dröjsmål skriftligt meddela styrelsen ändringar av uppgifter i medlemsmatrikel och båtregister.

§ 4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är:

 • Årsmöte
 • Extra möte
 • Styrelse

§ 5 Verksamhetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Avgifter

§ 6:1 Avgifter till klubben fastställs av årsmöte och ska vara betalda senast en månad efter kassörens avisering.

§ 6:2 Extra uttaxering kan göras efter beslut av årsmöte eller extra möte

§ 7 Årsmöte

§ 7:1 Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte ska tillställas medlemmarna skriftligt eller via E-post senast två veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, propositioner, motioner, budgetförslag samt valberedningens förslag. Den ekonomiska redovisningen må dock presenteras vid årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet

§ 7:2 Medlem har en rösträtt. Röstning kan ske genom fullmakt, som granskas av tvenne av styrelsen utsedda medlemmar.

§ 7:3 Dagordning vid årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
 11. Beslut om budget och avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 17. Information från styrelsen
 18. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 19. Årsmötet avslutas

§ 8 Extra möte

§ 8:1 Extra möte för behandling av viktigt och/eller brådskande ärende hålls när styrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna gör skriftlig anmälan härom till styrelsen.

§ 8:2 Kallelse utsänds senast två veckor före mötet

§ 8:3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som föranlett mötet.

§ 9 Styrelse

§ 9:1 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 9:2 Ledamöter väljs vid årsmöte för en tid av ett år.

§ 9:3 Vid behov kan medlem adjungeras för särskilda uppgifter.

§ 9:4 Styrelsen utser inom sig två firmatecknare att teckna var för sig.

§ 9:5 Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9:6 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

§ 10 Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att:

 • verkställa av årsmötet eller extra möte fattade beslut
 • bereda ärenden till årsmöte och extra möte
 • förvalta klubbens egendom och medel
 • bevilja/avslå inträdesansökningar (överklagande kan ske till årsmöte)
 • hålla matrikel och medlemsregister aktuella
 • kontinuerligt tillställa revisor styrelseprotokoll

§ 11 Revisor

§ 11:1 Årsmötet väljer revisor för en tid av ett år.

§ 11:2 Revisor ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper och till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 12 Valberedning

§ 12:1 Årsmötet väljer för en tid av ett år valberedning.

§ 12:2 Valberedning ska motta nomineringar från förbundets medlemmar och själv aktivt söka lämpliga kandidater.

§ 13 Medlems uteslutning

§ 13:1 Medlem som inte efterlever förbundets stadgar, ordningsregler, genom olämpligt uppträdande, på annat sätt äventyrar förbundets anseende eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på förslag av styrelsen vid årsmöte eller extra möte uteslutas. För ett sådant besluts giltighet fordras 2/3 majoritet.

§ 13:2 Till möte, som ska avgöra uteslutning, ska av kallelsen framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas.

§ 13:3 Till medlem, som ifrågasatts för uteslutning, ska skriftlig motivering bifogas dennes kallelse.

§ 14 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring, ska detta framgå av kallelse till årsmöte. För att ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 15 Förbundets upplösning

§ 15:1 Beslut om förbundets upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 15:2 Har förbundet fattat beslut om upplösning ska mötet ge styrelsen direktiv om hur kvarvarande tillgångar, inventarier och handlingar ska fördelas.


Stadgar för Scampiförbundet är fastställda 2011.