Klassbestämmelser för Scampi Mk IV

Klassbestämmelser 2001 för Scampi Mark IV

1.0 Allmänna klassbestämmelser

1.1
Avsikten med dessa bestämmelser är att
* Möjliggöra kappsegling i entypsklass.
* Entypsregeln skall definiera båt och utrustning så att kappsegling kan ske med så långt som möjligt likvärdiga förutsättningar för alla båtar.
* Bevara båtens karaktär av familjeseglare.
* Begränsa dyrbar kappseglingsutrustning.

1.2
Klassbestämmelserna administreras av Scampiförbundet (ScF) som är anslutet till  Svenska Seglarförbundet (SSF). ScF utser mätningsmän godkända av SSF.

1.3
Ändringsförslag av klassbestämmelserna skall antagas av ScF:s årsmöte eller alternativt av styrelsen efter det att skriftligt förslag angående ändringen tillställts medlemmarna. Medlemmarna skall beredas en tid om tre veckor från poststämpelns datum att inkomma med yttranden. Vid ändring skall ScF:s stadgar § 9 och § 14 gälla i tillämpliga delar. Klassbestämmelserna skall godkännas av SSF innan de träder i kraft.

1.4
Scampi skall tillverkas efter av ScF godkända ritningar och specifikationer.

1.5
Varje Scampi skall vara försedd med registreringsplåt fäst i sittbrunnens akterkant. Plåten skall ha följande uppgifter instansade:
a) Namn och hemvist för tillverkaren.
b) Båttyp.
c) Tillverkningsnummer.

2.0 Mätningskontroll

2.1
Av ScF utsedd mätchef äger rätt att efter eget avgörande verkställa mätningskontroll av Scampi som innehar eller har sökt typmätbrev. Vägran att ställa sin båt till förfogande kan innebära att typmätbevet indrages.

2.2
Mätning utföres i tillämpliga delar enligt 1976 års IOR-regel.

3.0 Vikt och stabilitetskontroll

3.1
Mätning av vikt och stabilitet avser färdig båt i standardutförande med mast, bom och storskot, stående rigg och fall men utan övrigt löpande gods. Samtliga tankar skall vara tomma. Förpiken och stickkojen räknas under kappsegling som stuvutrymme och skall därför vid mätning icke ha dynor, men samtliga luckor skall vara på plats.

Övriga kojer skall vara försedda med dynor. Spis eller motsvarande och wc skall finnas ombord och på sina rätta platser. Lös utrustning inklusive salongsbord samt förråd skall vara uttagna från båten. Mätningsman skall försäkra sig om att båten är länspumpad. Normalt fordras ej vägning av båten för att fastställa dess vikt. I stället kan kontroll av fribordshöjder verkställas på sätt som beskrivs i bilaga 2.

3.2
Båtens vikt skall vara minst 3.300 kg.

3.3
Båtens rätande moment enligt IOR får vara högst 57.50 kpm. Krängningsprov utföres enligt metod som anges i bilaga 2.

3.4
Under kappsegling skall båten ha den inredning och utrustning som föreskrivs vid  mätning. Vikter in- eller utvändiga, placerade lägre än salongsdurken får ej förekomma om de ej funnits med vid mätningskontroll och angivits till vikt och läge i typmätbrevet. Vikt placerad över durkplanet får obegränsat medföras ombord men får under kappsegling icke förflyttas i syfte att förändra båtens trim eller styvhet. Med vikt avses alla lösa föremål ombord.

3.5
Båtar som avviker från standardutförande och båtar som färdigställts av icke godkända tillverkare skall kontrolleras med avseende på vikt och stabilitet.

4.0 Ballastköl

4.1
Kölen skall vara tillverkad av gjutjärn och vara gjuten i form efter kölplugg godkänd av ScF. Vikten skall vara 1.260 ±25 kg.

5.0 Inredning

5.1
Inredningen skall i alla väsentliga delar överensstämma med inredningsritning Mark IV.

6.0 Sittbrunn

6.1
Sittbrunnen ingår i den plastdetalj som erhålles ur däcksformen och är i detta avseende bunden till sin utformning. Sittbrunnen skall vara försedd med två självlänsar. I övrigt är inredningen av sittbrunnen fri.

7.0 Roder

7.1
Rodret skall vara tillverkat av plast, i form godkänd av ScF. ScF godkänner två utföranden varav det ena är det ursprungliga som ensam varit godkänt t.o.m. 1995 (benämnt Mark IV). Det andra utförandet (benämnt MarkV) som tillåts innebär en förlängning av det ursprungliga rodret nedåt med 200 mm från skäddans underkant, samt en påbyggnad uppåt av det övre bakre hörnet till ett avstånd av max. 30 mm från skrovet. Påbyggnadernas akterkant utgörs av en förlängning av det ursprungliga rodrets akterkant och den nedre påbyggnadens förkant och av en förlängning av skäddans förkant. Toleranser för mått i sidovy är ±4 mm.
Sidoytorna formas av förlängningar av raka linjer utefter ursprungsrodret. Tjocklekstoleranser för övre påbyggnaden är +2-4 mm och för nedre påbyggnaden +2-10 mm. Mark V rodret beskrivs detaljerat i bilaga 3. Rodret skall ha en hjärtstock av rostfritt stål.
Flexibla tätningar mellan roder och skeg är inte tillåtna.

8.0 Mast, rundhult och rigg

8.1
Båten skall vara försedd med mast av strängsprutad aluminium. Mastprofilen skall ha ett tröghetsmoment långskepps av min. 310 cm4 och tvärskepps min. 153 cm4.

8.2
Masten får ej vara vridbar. Masten skall vara placerad på mastfisk rakt över maststöttan.

8.3
Riggen skall vara utförd i överensstämmelse med segelritningen och hålla följande minsta diameter om den är utförd i rostfri wire:
Förstag 6 mm
Mellanvant 4 mm
Akterstag 5 mm
Under sidovant 5 mm
Toppvant 6 mm
Inre förstag 4 mm
Vid heldragen tråd får diametern minskas med 1 mm.

8.5
Mastlikets maximala längd skall markeras på masten med mätband. Det nedre bandet skall ha sin överkant max. 1.130 mm över mastfiskens underkant. Det övre bandets underkant får sitta max. 9.700 mm över nedre bandets överkant.

8.6
Storbommen skall vara tillverkad av aluminium med en största höjd av 150 mm.
Bommen skall vara försedd med ett mätband, vars förliga kant får ligga max 3.000 mm från mastens akterkant.

8.7
Mätband på rundhult skall vara målade, i mot rundhultet kontrasterande färg och ha en bredd av min. 15 mm.

8.8
Förtriangelns bas skall mätas horisontellt från förkant mast till skärningspunkten mellan akterkant förstag (eller dess förlängning) och däcket och får inte överskrida 3.600 mm. Förtriangelns höjd skall mätas från underkant mastfäste längs masten till skärningspunkten mellan förstagets akterkant (eller dess förlängning) och mastens förkant och får inte överstiga 11.230 mm. Ett mått som tas på samma sätt som för förtriangelns höjd, men till underkant av spinnakerfallet, när detta dras förut vinkelrät mot masten, får inte överstiga 11.230 mm.

8.9
Spinnakerbommens längd får inte överstiga 3.600 mm, mätt från bommens yttersta punkt till närmaste punkt på masten när bommen är satt i det läge som ger det största måttet.Spinnakerbommens höjd, mätt från underkant mastfäste till centrum av den bärande delen på mastens spinnakerbomsfäste, får inte överstiga 2.525 mm.
Höjden skall begränsas av ett fast stopp eller ett mätband vars undre kant utmärker maxmåttet.

8.10
IYRU:s mätinstruktioner skall tillämpas där inte annat anges ovan.

9.0 Allmänna segelbestämmelser

9.1
Vid kappsegling är antalet segel begränsat till ett storsegel samt totala antalet försegel och spinnakrar till 7 st. Utöver dessa segel får stormfock och stormstor användas.

9.2
Tillåtna segelmaterial är bomull, polyester (t.ex. Dacron och Terylene), aromatiska polyamider (t.ex. Kevlar), HD-polyeten (t.ex. Spectra och Dyneema) samt film av polyester (t.ex. Mylar) akryl (finns t.ex. i Genesis).

9.3
Storsegel, genua 1 och genua 2 samt spinnakers skall vara försedda med registreringsnummer på båda sidorna.

9.4
IYRU:s segelmätningsinstruktioner skall tillämpas där inte annat är angivet.

10.0 Storsegel

10.2
Storseglets breddmått på halva höjden (MGM enl. IOR) får max. vara 1.900 mm. Breddmåttet på 3/4 av höjden (MGU enl. IOR) får max. vara 1.090 mm. Akterrundan får ej, från akterkant av skäddan till skothornet, innehålla några konkaviteter.

10.3
Toppskäddans bredd, mätt vinkelrät mot mastliket, får vara högst 152 mm.

10.4
Stormstoren får ha en maximal yta av 6 kvm och skall vara utförd i ett material, med för ändamålet lämplig styrka. Den skall kunna skotas oberoende av storbommen samt får varken vara försedd med skädda eller lattor.

11.0 Försegel

11.1
Max. perpendickelmått för genua är 5.400 mm och största förlikslängd är 11.400 mm.

11.2
Stormfocken får ha en maximal yta av 6,5 kvm. Dukvikten skall vara min. 280 g. Den skall kunna fästas vid förstaget utan att använda förstagsprofil.

11.3
Förstagsprofil är tillåten. Om sådan används ingår denna med sin dubbla största bredd i perpendickelmåttet.

12.0 Spinnaker

12.1
Spinnaker skall vara symmetrisk i förhållande till sin vertikala centrumlinje och får inte vara försedd med någon anordning som kan förändra dess form.

12.2
Liklängden får vara max. 11.350 mm.

12.3
Spinnakerns största bredd får inte överstiga 6.480 mm. Spinnakerns bredd på halva dess höjd får ej underskrida 75 % av fotbredden.

13.0 Motor och propeller

13.1
Båten skall vara försedd med motor som inkl. självstart och generator, men exkl. olja och vatten skall väga minst 100 kg. Motorns tyngdpunkt skall ligga minst 1.200 mm för om mastskottet.

13.2
Propellern skall ha en diameter av minst 380 mm. Bladens bredd skall på någon punkt vara minst 95 mm. Den får vara flöjlingsbar eller av foldingtyp.

13.3
Propelleraxelns längd från den punkt där den går ut ur skrovet till den punkt där de utfällda bladens centrumlinjer skär axeln skall vara minst 570 mm.

14.0 Mätbrev

14.1
Mätbrev gällande för entypsseglingar och segling enligt LYS utfärdas av ScF, så kallat typmätbrev. Mätbrevet utställes på båtens ägare. Vid ägarbyte skall nytt mätbrev utfärdas. Vid segling i ren IOR-klass erfordras IOR-mätbrev.

14.2
Mätbrev och klassbestämmelser i senaste utgåva skall medföras vid kappsegling.

15.0 Båtar byggda före Mark IV

15.1
För att ge Scampi av tidigare modell möjlighet att deltaga i kappsegling som entypsbåt skall följande villkor vara uppfyllda:
Båten skall
– ha standardskrov, standarddäck och järnköl
– vara försedd med fast motorinstallation och normal familjeanpassad  inredning.

I övrigt skall klassbestämmelserna gälla i tillämpliga delar. Båt som faller inom denna paragraf skall besiktigas av ScF:s mätningsman innan mätbrev kan utfärdas.

16.0 Dispens från bestämmelser i klassregler

16.1
Dispens meddelas av ScF:s styrelse, och kan upphävas med omedelbar verkan.

17.0 Godkännande och ändringar

17.1
Dessa klassregler har antagits av ScF:s årsmöte 1984 och ändrats på pkt 9.1 vid ScF:s årsmöte 1986 och på pkt 9.2 vid årsmöte 1987. Revidering föranledd av synpunkter från SSF har 1988 skett i följande punkter: 1.1-1.3-3.5-4.1-8.5-8.8-8.9-8.10-9.1-9.2-9.4-10.2-14-14.1-14.2-15.1-16.1-17.1
Ändring beslutad av årsmöte 1988 har skett i pkt 8.6.
Ändring beslutad av styrelsen 1988 har skett i pkt 9.1 samt pkt 10.1 utgår och pkt 10.4 tillkommer.
Ändring beslutad av årsmöte 1990 har skett i pkt 10.2.
Ändring beslutad av årsmöte 1993 har skett i pkt 3.1 och pkt 9.2.
Ändring beslutad av årsmöte 1994 har skett i pkt 7.1.

Ovanstående klassregler har 1993-11-10 godkänts av SSF.


Kopierat från webbplatsen 2014-01-02

Klassbestämmelser för Scampi Mk IV 2001 (pdf).